Kommunens finplanering påbörjas

NCC vann kommunens upphandling av finplanering. Enligt kommunens exploateringsavtal med Sigtuna exploatering AB kommer kommunen ansvara för projektering och anläggning av allmänna anläggningar så som gata, park, torg och naturmark inom detaljplaneområdet....