NCC vann kommunens upphandling av finplanering.
Enligt kommunens exploateringsavtal med Sigtuna exploatering AB kommer kommunen ansvara för projektering och anläggning av allmänna anläggningar så som gata, park, torg och naturmark inom detaljplaneområdet.

Finplaneringsarbeten utförs på Silvertorget, Ängsparken, södra delen av Stadängsgatan, östra delen av Silvergatan samt anpassningar av Ragvaldsbovägen mellan brandstationen och Pilsborondellen. Entreprenaden väntas påbörjas omgående och är uppdelad med olika deltider för att samordnas med övriga byggherrar inom området. Bland annat kommer ett konstverk av Lars Erik-Falk att uppföras i Ängsparken.