10 goda skäl att köpa byggbar mark i Sigtuna stadsängar

1. Sigtuna ligger sedan flera år i toppskiktet på listan över Sveriges snabbast växande kommuner. Så sent som 2011 toppade kommunen listan.

2. Sigtuna har haft en större procentuell befolkningstillväxt än Stockholms län de senaste åren. Enligt prognoser från Stockholms läns landsting och Sigtuna kommun beräknas tillväxten bli ca 8 500 personer fram till 2024. Sigtuna kommun skulle då ha vuxit till ca 54 000 invånare.

3. Tillväxten de senaste 10 åren har skapat ett uppdämt behov av bostäder i Sigtuna kommun, vilket ger en god marknad för nya bostäder. Se graf nedan.

4. Sigtuna stadsängar ligger centralt placerad i Stockholm–Mälardalen, en framtidsregion med en mycket god arbetsmarknad och utmärkta kommunikationer.

5. Sigtuna stadsängar ligger endast 15 minuters bilresa från Arlanda – Nordens största flygplats med ca 18 miljoner besökare per år. Styrelsen för statliga Swedavia, som äger Arlanda, har presenterat investeringsplaner för 18 miljarder kronor och successiv utbyggnad som kan göra att omkring 50 000 människor arbetar vid Arlanda om ca 25 år. Flygplatsen kan då ha kapacitet för 35 miljoner passagerare om året – nästan en fördubbling jämfört med idag.

6. Möjlighet att få en del av markpriset återbetalt i form av markrabatt – som tack för att ni uppfyller vissa hållbarhetskrav.

7. Bra pendlingsavstånd till både Uppsala (ca 35 km) och Stockholm (ca 45 km).

8. Utbyggnaden av Sigtuna stadsängar är väl förankrad hos lokalbefolkningen och politikerna. Planeringen av den nya stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess. I Sigtuna kommuns formella rådslag 2013, sade drygt 2000 av de röstande invånarna, med klar majoritet, ja till stadsdelen. När Detaljplan 1 skulle klubbas igenom av Sigtuna kommunfullmäktige yrkade samtliga politiska partier bifall till planen och framhöll stadsdelens fantastiska kvaliteter både vad gäller process och innehåll.

9. Sigtuna stadsängar får positiv publicitet bland annat genom arbetet med hållbarhet och målet att bli Sveriges mest hållbara stadsdel. Inför uppförandet finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet. Sigtuna stadsängar följer Breeam Community och har vunnit hållbarhetspriset ”The Sweden Green Building Award”.

10. Trygga partners – Sigtuna stadsängar Exploaterings AB leder utvecklingen av stadsdelen. Bolaget ägs av Bonava (fd NCC Boende) och SigtunaHem. Bonava är en av Nordeuropas ledande bostadsutvecklare med verksamhet i åtta länder; Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Estland, Lettland och St. Petersburg i Ryssland. SigtunaHem är Sigtunas kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar över 4 600 bostäder.

Aktuell marknadsstatistik

Positivt flyttningsnetto och födelseöverskott

Sedan 2010 har Sigtuna haft en större procentuell befolkningstillväxt än Stockholms län, och sedan 2003 större än riksgenomsnittet (se grafen här intill). Trenden har hållit i sig sedan finanskrisen och det finns inga tecken på att den ska avta i närtid.

Sigtuna kommun växer snabbt. I grafen här nedanför visas den prognostiserade befolkningsutvecklingen för Sigtuna kommun respektive Sigtuna stad fram till år 2024. Siffrorna är hämtade från prognosen Tillväxt och Regionplaneförvaltningen från Stockholms läns landsting där Sigtuna kommun beräknas växa med ca 8 500 personer fram till 2024. Befolkningen år 2024 skulle i så fall bli ca 53 800 personer. Enligt en befolkningsprognos från Sigtuna kommun förväntas Sigtuna stad följa kommunens utveckling och stadigt ligga på ca 25 % av kommunens befolkning.

Uppdämt behov av bostäder i Sigtuna

Det oberoende företaget JUNI Strategi och analys konstaterar i en rapport från april 2016 att:

  • Sigtuna har en mycket positiv befolkningstillväxt
  • Sigtuna visar upp en attraktionskraft då Sigtuna stad växer dels genom en ökande inflyttning och dels genom ett positivt födelsenetto
  • Sigtuna stad har köpstarka invånare som till stor del består av barnfamiljer
  • faktorerna ovan ger förutsättningar för nyproducerade bostäder.

Det finns ett uppdämt behov av bostäder i Sigtuna kommun (se grafen här intill). Det har byggts förhållandevis lite i kommunen med hänsyn till befolkningstillväxten, vilket ytterligare ger en god marknad för nya bostäder – såväl för äganderätter som för bostadsrätter och hyresrätter.

Kraftig prisökning sedan 2010

Sigtuna har haft en mycket kraftig prisökning på bostadsrätter de senaste åren. Under åren 2010-2015 har kvadratmeterpriset för ettor ökat mest, en ökning på 129 % vilket kan jämföras med en total ökning på 66 %, för samma tid”. (se grafen nedan).

Kvadratmeterpriset skiljer sig relativt lite mellan tvåor till fyror. Fyrornas starka ökning i kvadratmeterpris har gjort att de hittills i år (april 2016) passerat treorna.

Nedan presenteras det genomsnittliga kvadratmeterpriset indelat geografiskt.