En ny stadsdel – på invånarnas villkor

Planeringen av Sigtuna stadsängar har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. I ett formellt rådslag som arrangerades av Sigtuna kommun 2013, röstade 3506 invånare. Drygt 2000 av dem, 58 procent, röstande ja till den nya stadsdelen. Röstberättigade var de boende i Sigtuna, från 16 år och uppåt. Valdeltagandet blev 45 % vilket är något högre än vanligt vid lokala omröstningar.

Den visionsstyrda stadsplaneringsprocessen har bidragit till ett uttalat fokus på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet. Vårt fokus på hållbar stadsplanering har lett till att alla utvecklare som satsar på hållbar stadsutveckling garanteras en särskild bonus i form av markrabatt.

Välförankrat hos Sigtunaborna

Visionsstyrd stadsplanering är olik den traditionella planprocessen. Den visionsstyrda processen ger invånare möjlighet att vara med och utforma stadsdelen. Genom att arbeta visionsstyrt har Sigtuna stadsängar fångat upp de åsikter och idéer som inkommit via medborgarforum med stadens invånare, under visionsworkshops med kommunens politiker och tjänstemän, under en särskild dag för Sigtuna stadsängar (då Norra Sigtuna stad), samt genom förslag som inkommit via vår hemsida. Många barn och ungdomar var också med och påverkade genom den Minecraft-tävling som arrangerades 2012.
Läs om tävlingen här.